Ενίσχυση στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) ανακοινώθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων και στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη δράση, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Μέτρο αφορούν τα παρακάτω είδη πράξεων: α) Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και β) βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο Μέτρο αφορά σε επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στον όρο μεταποίηση περιλαμβάνονται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης για το Μέτρο 3.4.4 ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμοι Φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων υπό σύσταση καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ, ενώ τα έργα που υλοποιούνται από ΜμΕ επιχειρήσεις στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» (στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαθράκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες), λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους:  (i) των οποίων μπορεί να καταδειχθούν η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,  (ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,  (iii) που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,  (iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ποσοστά χρηματοδότησης

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται τα 2 έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ενταξης της Πράξης.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα με τη χωροθέτηση των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 85% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του έργου. Το υπόλοιπο μη επιδοτούμενο μέρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού καλύπτεται από τον φορέα ως ιδιωτική συμμετοχή, η οποία μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από δανειοδότηση από τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο καθώς και πράξεις υποβαλλόμενες από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων ενισχύονται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 75% έως και 100% κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020) και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τότε και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους. Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των προτάσεων η 28η Φεβρουαρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.