Πρόσληψη ναυαγοσώστη στο Δ. Κρωπίας

O δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόµου ∆Ε Ναυαγοσώστη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 4 µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ


Πηγή