Πέμπτη, Ιούλιος 19, 2018
Πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στις επισκέψεις επιβατών

Πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στις επισκέψεις επιβατών

9
Ôï Artania, ôçò Phoenix Reisen, ôï ôåëåõôáßï êñïõáæéåñüðëïéï ôçò ÷ñïíéÜò ðïõ åðéóêÝöèçêå ôç Óáíôïñßíç, áðÝðëåõóå áðü ôïí üñìï Öçñþí ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò 24 Íïåìâñßïõ 2013. Ôï ðñùß ôçò ßäéáò çìÝñáò, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÈÞñáò ê. ÁíáóôÜóéïõ Íéêüëáïõ Æþñæïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åèéìïôõðéêÞ åðßóêåøç óôïí êáðåôÜíéï ôïõ ðëïßïõ ê. Hubert Flohr óôçí ïðïßá åêôüò áðü ôï ÄÞìáñ÷ï óõììåôåß÷áí ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò ËéìÝíùí ÅëëÜäïò êáé ôïõ ÏËÐ ê. Ãéþñãïò Áíùìåñßôçò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÌåóïãåéáêÞò ¸íùóçò ËéìÝíùí ÊñïõáæéÝñáò ê. Óôáýñïò ×áôæÜêïò, ï Ðñüåäñïò ôïõ Ëéìåíéêïý Ôáìåßïõ ÈÞñáò ê. Ãéþñãïò ÄáñæÝíôáò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Á.Ô. ÈÞñáò ê. ÄçìÞôñçò ÐáíôåëÞò, ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Ëåìâïý÷ùí Óáíôïñßíçò, ê. ÌÜêçò ÊáíáêÜñçò ê.Ü Ôï Artania îåêßíçóå ôï 32Þìåñï ôáîßäé ôïõ áðü ôç Âåíåôßá óôéò 16 Íïåìâñßïõ êáé êÜíïíôáò ôïí ãýñï ôçò Ìåóïãåßïõ èá ïëïêëçñþóåé ôçí êñïõáæßåñá ôïõ óôç ÃÝíïâá ôçò Éôáëßáò ôï ðñùß ôçò 18 Äåêåìâñßïõ 2013. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÅÍÔÏÕÑÇÓ)

Πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στις επισκέψεις επιβατών παρατηρείται το 2017 σε σχέση με το 2016 στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται στην πολιτική αστάθεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και τα λιμάνια των χωρών αυτών.

Είναι ενδεικτικό ότι σε έξι λιμάνια της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Μαρμαρίς, Τσεσμέ, Κουσάντασι και Αττάλεια, προσέγγισε μόνο μία εταιρεία κρουαζιέρας και αυτή ήταν η ελληνική Celestyal Cruises.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η Ένωση Λιμανιών Ελλάδας «ΕΛΙΜΕ» το 2017 παρατηρήθηκε πτώση περίπου 20,5% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (από 4.307 το 2016 σε 3.415 το 2017) και πτώση περίπου 11% στις επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας (από 5.204.231 το 2016 σε 4.625.363 το 2017).

Πάντως, η πρώτη δεκάδα των προορισμών παραμένει η ίδια, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, με σταθερά πρώτο σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών το λιμάνι του Πειραιά και μόνη αξιοσημείωτη αλλαγή η δεύτερη θέση για το λιμάνι της Μυκόνου σε αντικατάσταση αυτού της Σαντορίνης, το οποίο μετατίθεται στην τέταρτη για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα στο λιμάνι του Πειραιά που βρίσκεται στον πρώτο προορισμό το 2017 είχαμε 576 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με 1.055.559 επισκέψεις επιβατών, έναντι 625 αφίξεων κρουαζιερόπλοιων το 2016 με 1.094.135 επισκέψεις επιβατών.

Η Μύκονος που έρχεται στη δεύτερη θέση είχε 501 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 με 699.304 επισκέψεις επιβατών έναντι 596 αφίξεων το 2016 με 722.517 επισκέψεις επιβατών.

Στην Τρίτη θέση είναι η Κέρκυρα με 410 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 και 679.681 επισκέψεις επιβατών στην τέταρτη η Σαντορίνη με 406 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 και 620.570 επισκέψεις επιβατών και ακολουθούν το Κατάκολο, η Ρόδος, το Ηράκλειο τα Χανιά, η Πάτμος και η Κεφαλονιά Ιθάκη στη 10η θέση.

lemansa

Κανένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com