Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΠΕ Ηρακλείου

O περιφερειάρχης ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30-11-2018) συνολικού
αριθµού 8 ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Πηγή