Πρόσληψη εργάτη ύδρευσης στο Δ. Αντιπάρου

O δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήμου Αντιπάρου ως

εξής :
1. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ εργατών ύδρευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Πηγή