Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Χερσονήσου

Ο δήµος Χερσονήσου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου
(µέχρι 3 µήνες), συνολικού αριθµού 10 ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


Πηγή