Δημόσιο: Διαθέσιμες 101 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων

0

Τις 101 θέσεις που είναι «ανοιχτές» για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Μπολτόζας, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Φορτωτή, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Φορτωτή-Εκσκαφέα, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Γκρέιντερ, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι

2ΔΕ Οδηγών, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι

4ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1,

Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22373 50729 και 22373 50718.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2018 έως και 19-07-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 715/Γ’/22-06-2018 προκήρυξη του ΦΕΚ ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Υπολογιστών».

ΑΔΑ: ΩΗΝΧ46ΨΖΥ1-87Π, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7037, ΑΡΡ 7038

Β)ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία».

ΑΔΑ: ΩΝ0446ΨΖΥ1-Δ24, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7039

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr),  και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

            α)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: τηλ. 25410 79018,

            (ταχ. διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη).

β) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: τηλ. 25310 39826,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή Ροδόπης, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-09-2018

Δήμος Πεντέλης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων), Μελίσσια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πεντέλης, Γραφείο Προσωπικού, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 151 27, Μελίσσια Αττικής, (υπόψη κ. Μανωλίας Παπαδάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2140627 & 213 2050088.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2018 έως και 23-07-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22779/06-07-2018 περίληψη προκήρυξής της, (ΦΕΚ 751/τ.Γ’/03-07-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,

3 Επίκουροι Καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα:

«Ανάλυση, Σχεδίαση & Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web»

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 22775/06-07-2018, ΑΔΑ:ΨΗΗΦ46914Γ-9O0, ΑΡΡ 7097

«Ανάλυση και Σχεδίαση Λογισμικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου»

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 22775/06-07-2018, ΑΔΑ:ΨΗΗΦ46914Γ-9O0, ΑΡΡ 7099

«Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστικές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες»

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 22775/06-07-2018, ΑΔΑ:ΨΗΗΦ46914Γ-9O0, ΑΡΡ 7103

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού  προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Πληροφορίες στα τηλ.: 26310 58243 και 26310 58355 (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων –Μεσολογγίου Τ.Ε.) , στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας: www.teiwest.gr (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-07-2018 έως και 22-08-2018

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 296/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. 96227/25-6-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: – Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή – Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή – Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

8

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 § 2 του Ν.2527/97).

Αρ. Προκήρυξης: 39901/7894 (ΑΔΑ: 7ΑΗΩΩΕΩ-ΜΑ4)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την 21/7/2018

 

ΤΕΙ Ηπείρου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση ομάδας υλοποίησης Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με ερευνητές – συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο βρίσκεται στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και η διασύνδεση της παρουσίας των συνεργατών με το ωράριο του Εργαστηρίου.

Κωδικός Θέσης: : IR2MA_01

Ειδικότητα: Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση υδρολογικών δεδομένων.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τις γεωλογικές, υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη λήψη μετρήσεων σχετικά με ποιότητα και ποσότητα υδάτων στο πεδίο.
 • Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

 Κωδικός Θέσης: IR2MA_02

Ειδικότητα: Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση υδρολογικών δεδομένων.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τις γεωλογικές, υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη λήψη μετρήσεων σχετικά με ποιότητα και ποσότητα υδάτων στο πεδίο.
 • Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.

 Κωδικός Θέσης: IR2MA_03

Ειδικότητα: Ειδικός πληροφορικής με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και χρήση DSS

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικά με προηγμένα συστήματα πληροφοριών. · Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), λογισμικό ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών υδρολογικών μοντέλων, γνώσεις προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Django).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη, χρήση και αξιολόγηση DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης.
 • Εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων σχετικών με θέματα διαχείρισης και ανάλυσης μετεωρολογικών και υδρολογικών δε · Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα
 • Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.δομένων και ανάπτυξη σχετικού λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών.

Κωδικός Θέσης: IR2MA_04

Ειδικότητα: Γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων και υποστήριξης τελικών χρηστών άρδευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην εδαφολογία και τη διαχείριση εδαφικών πόρων.
 3. Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και άλλων εισροών και εκροών στη γεωργία. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη καταγραφή συστημάτων άρδευσης. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη λήψη μετρήσεων σχετικών με τη ποιότητα και τη ποσότητα υδάτων στο πεδίο. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την άρδευση με εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένο, αλατούχο, κτλ). · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την επίδραση μεταξύ επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και τελικών υδάτινων αποδεκτών και τη διαχείριση εδαφικών πόρων. · Εμπειρία σχετικά με τη χρήση και αξιολόγηση DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. · Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στο αντικείμενο της εδαφολογίας. · Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. · Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

 Κωδικός Θέσης: : IR2MA_05

Ειδικότητα: Γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην αειφορική/ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής και χρήση νέων τεχνολογιών. 3. Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS).
 3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και άλλων εισροών και εκροών στη γεωργία. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη καταγραφή συστημάτων άρδευσης. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη λήψη μετρήσεων σχετικών με τη ποιότητα και τη ποσότητα υδάτων στο πεδίο. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την άρδευση με εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένο, αλατούχο, κτλ). · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν και την επίδραση μεταξύ επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και τελικών υδάτινων αποδεκτών. · Εμπειρία σχετικά με τη χρήση και αξιολόγηση DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. · Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. · Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.

 Κωδικός Θέσης: IR2MA_06

Ειδικότητα: Γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα γεωργικής μηχανικής και υδατικών πόρων και υποστήριξης τελικών χρηστών άρδευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, ειδικότητας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη γεωργική μηχανική και τους υδατικούς πόρους.
 3. Γνώσεις πληροφορικής: Γνώσεις Προγραμματισμού σε γλώσσες Fortran και Basic, γνώση Matlab, πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), γνώση μηχανολογικού σχεδιασμού με τη χρήση AUTOCAD
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη γεωργική μηχανολογία. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και τη διαχείριση εδαφικών πόρων. · Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη χρήση και αξιολόγηση DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. · Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στο αντικείμενο της άρδευσης και στράγγισης. · Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. · Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

 Αρ. Προκήρυξης: 2683/10-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΘΔ4691ΟΙ-ΑΚΦ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή αποστέλλονται  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου

Κτίριο Διοίκησης

Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα Τ.Κ : 47 132 Άρτα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: το αργότερο μέχρι 25 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου (http://research.teiep.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50279.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Π.Κ και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κ Χαρµανδάρη Ευάγγελου, ενδιαφέρεται να συνάψει µία (1) σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείµενο εργασίας: ∆ιαχείριση και ασφάλεια της υποδοµής και του περιβάλλοντος λειτουργίας του Metropolis HPC Cluster του QCN

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Θετικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείµενα όπως Πληροφοριακά Συστήµατα, ∆ίκτυα, Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων στη διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων αριθµητικών υπολογισµών και συστηµάτων παράλληλης επεξεργασίας δεδοµένων, HPC Clusters, κλίµακας τουλάχιστον 50 nodes, σε δίκτυα Fibre Channel, δίκτυα Infiniband, Lustre, NFS, XCAT και Slurm
 • Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε σχεδιασµό, διαχείριση και ασφάλεια δικτυακού εξοπλισµού TCP/IP (Routers, Switches, Firewalls) και υπηρεσιών σε λογισµικά ανοικτού κώδικα
 • Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε διαχείριση και ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων τύπου Unix/Linux/OpenBSD και ανάπτυξη υπηρεσιών σε λογισµικά ανοικτού κώδικα
 • Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε διαχείριση και ασφάλεια υπολογιστικών υπηρεσιών Virtualization, Web, DNS, DHCP, SQL Databases, Backup και ανάπτυξη υπηρεσιών σε λογισµικά ανοικτού κώδικα
 • Καλή γνώση Αγγλικών (lower ή αντίστοιχο)

Συνεκτιµώµενα προσόντα:

 • Εργασιακή εµπειρία σε ανάλυση και σε µοντελοποίηση δεδοµένων

Αρ. Προκήρυξης: 17784/9-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΚ1469Β7Γ-8ΨΘ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις / αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 24-07-2018 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ, Βασιλάκη Μαρία, τηλ.: 2810393170, email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Τοµαρά Χαρά, Τηλέφωνο: 2810-394155, email: [email protected]

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart IsLand Energy systems» – «SMILE», με κωδ. ΚΟΗ.033230, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 40/2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Συμμετοχή στον καθορισμό των οικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε διάφορες υποδομές ενός οικοσυστήματος (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών) στο πλαίσιο του έργου SMILE, με στόχο την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικά λύσης με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Το αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση κόστους οφέλους του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών επιστημών
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των μεταφορών
 3. Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε Ερευνητικά προγράμματα/ έργα σε οικονομικά αντικείμενα
 4. Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της οικονομικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων με τη μέθοδο κόστους-οφέλους
 5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: 40/18 – 9291 (ΑΔΑ: 7ΜΦΨ469ΗΡ8-ΕΥΑ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι – Αθήνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Καλλιόπη Βιτζηλαίου, τηλ. 211 1069599 ή στο email: [email protected]

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry – InVID», με αριθμό συμβολαίου 687786, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17891

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού αλλοιώσεων σε βίντεο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Άριστη γνώση προγραμματισμού (C/C++, Matlab, Python)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης βίντεο ή τεχνικές βαθείας μάθησης

Αρ. Προκήρυξης: 1343 (ΑΔΑ: 61Ξ7469ΗΡ8-ΣΓΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 13:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257770 ή στο email: [email protected]  (κ. Βασίλειο Μεζάρη)

 

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου, υπευθύνου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (κωδικός θέσης: ΣΕΔΗΣ)

 Έδρα

Η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 127).

Αντικείμενο εργασιών · Αποδελτίωση και αξιολόγηση δημοσιότητας για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. · Στρατηγικός σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Ιδρύματος. · Διαχείριση και προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος και ειδικότερα προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων του στο ευρύ κοινό και σε ειδικά κοινά, σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία. · Σύνταξη, επιμέλεια και αποστολή Δελτίων Τύπου και ενημερωτικού υλικού σε ΜΜΕ. · Επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότoπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. · Δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου για ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. · Επιμέλεια παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού. · Σχεδιασμός – οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων και συνεντεύξεων τύπου. · Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων δημοσιότητας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων κατηγοριών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση στελέχους Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την κτήση του πτυχίου. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση, και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση υπευθύνου Επικοινωνίας σε φορέα διαχείρισης/υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δημοσίου Τομέα. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση, και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) , απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ · Μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στον Τομέα της Επικοινωνίας. · Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν της ελάχιστα απαιτούμενης, μετά την κτήση του πτυχίου, σε θέση στελέχους Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση, και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.

Αρ. Προκήρυξης: 2472 ορθή επανάληψη του 2104/14-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΔΓ46Μ77Γ-ΟΜΚ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και την 26 η Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00 (βράδυ)

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία», που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωβαίο Δημήτριο καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε εννέα (9) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2018 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 34.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

3 άτομα/ Εκπαιδευτές πρακτικής/ έως 9.100Ευρώ (3.033 έκαστος) έως 30/09/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εκπαιδευτές της πρακτικής εκπαίδευσης θα έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών σε πραγματικές καλλιεργητικές συνθήκες. Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθούν υποδειγματικοί λαχανόκηποι. Οι εκπαιδευτές πρακτικής θα παρέχουν εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια ενός καλλιεργητικού κύκλου. (Θερινών ή χειμερινών λαχανικών) Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 (ΠΕ2) που αφορά στην πρακτική άσκηση και το παραδοτέο του θα είναι 6.500 Μαθητοώρες πρακτικής εκπαίδευσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου στις επιστήμες φυτοπροστασίας

– Γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής ή της Ουρντού γλώσσας

1 άτομο/ Επιστημονικός συνεργάτης (Αυτοματισμοί και Αρδευτικά Δίκτυα) / έως 5.000 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Επιστημονική υποστήριξη-συμβουλευτική κατά την πρακτική άσκηση των ομάδων εκπαίδευσης στο πεδίο. Υποστήριξη, συνοδεία και εξυπηρέτηση τω ωφελούμενων. Φροντίδα και επιμέλεια του αγρού, προετοιμασία του εδάφους, ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης του εξοπλισμού (αρδευτικό σύστημα). Ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των φυτών καθώς και των αγροτικών εφοδίων (Σπορά, φύτευση, ανάπτυξη και φροντίδα των φυτών). Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) που αφορά στην υποστήριξη των επιμορφωμένων με Παραδοτέα τις εκθέσεις πεπραγμένων (Π3.1). Ειδικότερα ο συνεργάτης θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή αυτοματισμών που είναι σημαντικές για το στήσιμο των αρδευτικών και άλλων συστημάτων στην καλλιεργούμενη έκταση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου στις επιστήμες της φυτοπροστασίας ή της παιδαγωγικής
 • Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη καλλιεργητών
 • Γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής ή της Ουρντού γλώσσας (Η γνώση αραβικής ή Ουρντού γλώσσας αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικά ή με αποφοίτηση από ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Συνέντευξη

 1 άτομο/ Επιστημονικός συνεργάτης (Παραγωγός-Βιοκαλλιεργητής)/ έως 5.000 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Επιστημονική υποστήριξη-συμβουλευτική κατά την πρακτική άσκηση των ομάδων εκπαίδευσης στο πεδίο. Υποστήριξη, συνοδεία και εξυπηρέτηση τω ωφελούμενων. Φροντίδα και επιμέλεια του αγρού, προετοιμασία του εδάφους, ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης του εξοπλισμού (αρδευτικό σύστημα). Ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των φυτών καθώς και των αγροτικών εφοδίων (Σπορά, φύτευση, ανάπτυξη και φροντίδα των φυτών). Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) που αφορά στην υποστήριξη των επιμορφωμένων με Παραδοτέα τις εκθέσεις πεπραγμένων (Π3.1). Ειδικότερα ο συνεργάτης θα έχει την ευθύνη για την καλλιέργεια των λαχανόκηπων με βιολογικές μεθόδους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημίου Γεωπονικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Ø Επαγγελματική εμπειρία Παραγωγού-Βιοκαλλιεργητή τουλάχιστον τρία έτη

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία Παραγωγού-Βιοκαλλιεργητή
 • Συνέντευξη

 1 άτομο/ εργάτης γης / έως 5.000 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α4) Επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με τη φροντίδα του αγρού αλλά και την καλλιέργεια των φυτών με σκοπό την παραγωγή λαχανοκομικών προϊόντων στον εκπαιδευτικό Λαχανόκηπο. Συγκεκριμένα με τη βοήθεια καλλιεργητικών εργαλείων θα κάνει όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα του λαχανόκηπου (Όργωμα, σπορά, σκάλισμα, κλάδεμα πότισμα γενικά όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα του). Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) που αφορά στην υποστήριξη των επιμορφούμενων. Παραδοτέα θα αποτελέσουν η έκθεση πεπραγμένων καθώς και ο λαχανόκηπος έκτασης 5.000τμ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία σε γεωργικές εργασίες τουλάχιστον τρία έτη

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Απολυτήριο γυμνασίου
 • Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
 • Συνέντευξη

 1 άτομο/Διαμεσολαβητής γνώστης της Αραβικής γλώσσας/ έως 3.000 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο διαμεσολαβητής θα έχει ως αντικείμενο τη γλωσσική υποστήριξη των επιμορφούμενων σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο διαμεσολαβητής θα συμβάλλει στην επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές, αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες συνεργατών που εμπλέκονται στο έργο. Παράλληλα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης και γενικότερα θα αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά τη διευκόλυνση της υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης του θα είναι 300 και ο τόπος εργασίας τους θα είναι στα Κέντρα και στο Βιολογικό Αγρόκτημα του ΑΠΘ Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) που αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα θα έχει ως παραδοτέο 250 ώρες διερμηνείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Γνώση της Αραβικής γλώσσας που αποδεικνύεται από ιθαγένεια, φοίτηση σε σχετικό σχολείο ή από άλλο πιστοποιητικό.
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται από ιθαγένεια, φοίτηση σε Ελληνικό σχολείο ή άλλο πιστοποιητικό

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομή φιλοξενίας προσφύγων
 • Γνώση των διαλέκτων Φαρσί ή/και Κουρμανζί, που να αποδεικνύεται από φοίτηση σε σχετικό σχολείο ή άλλο πιστοποιητικό
 • Συνέντευξη

 1 άτομο/Διαμεσολαβητής γνώστης της γλώσσας Ουρντού/ έως 3.000 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο διαμεσολαβητής θα έχει ως αντικείμενο τη γλωσσική υποστήριξη των επιμορφούμενων σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο διαμεσολαβητής θα συμβάλλει στην επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές, αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες συνεργατών που εμπλέκονται στο έργο. Παράλληλα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης και γενικότερα θα αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά τη διευκόλυνση της υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου.

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης του θα είναι 300 και ο τόπος εργασίας τους θα είναι στα Κέντρα και στο Βιολογικό Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) που αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα θα έχει ως παραδοτέο 250 ώρες διερμηνείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Γνώση της γλώσσας Ουρντού που αποδεικνύεται από ιθαγένεια, φοίτηση σε σχετικό σχολείο ή από άλλο πιστοποιητικό.
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται από ιθαγένεια, φοίτηση σε Ελληνικό σχολείο ή άλλο πιστοποιητικό

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομή φιλοξενίας προσφύγων
 • Γνώση των διαλέκτων Φαρσί ή/και Κουρμανζί, που να αποδεικνύεται από φοίτηση σε σχετικό σχολείο ή άλλο πιστοποιητικό
 • Συνέντευξη

1 άτομα/Συντονιστής / έως 4.500 Ευρώ έως 31/12/2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρακολούθηση, υποστήριξη και Συντονισμός όλων των δράσεων του έργου. Αναζήτηση και επιλογή της ομάδας των επιμορφούμενων. Οργάνωση των σεμιναρίων θεωρητής και πρακτικής εκπαίδευσης. Προετοιμασία και φροντίδα των χώρων και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Επιμέλεια στη διαδικασία επιλογής και προμήθειας των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ.3) με αντικείμενο τη διοίκηση και τον συντονισμό του έργου και παραδοτέα εκθέσεις πεπραγμένων και συμβολή στην τελική έκθεση του έργου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της ομότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών χρόνων στην υποστήριξη/υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία απασχόλησης σε προγράμματα για ευάλωτες ομάδες
 • Συνέντευξη

Αρ. Προκήρυξης: 86251/2018 (ΑΔΑ: 6Ο0Ξ46Ψ8ΧΒ-2Ι0)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κοσμητεία της Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 2ος Όροφος , Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54636 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 24/07/2018 και ώρα 11:00 με 13:00

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998865, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082,994026.

 

TEI Ηπείρου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Χημεία- Βιοχημεία Αγροτικών και Υδάτινων Οικοσυστημάτων»

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ7063

Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες: πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση»

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ7065 –

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευρολογία των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας» Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ7081

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην αξιολόγηση διαταραχών προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας». Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ7082

Αρ. Προκήρυξης: Φ.4/3562/09-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΟΖ4691ΟΙ-ΕΑΘ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. (www.teiep.gr).

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 667/τ.Γ΄/11-06-2018

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-07-2018 έως και 23 -08-2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: Κωστακιοί Άρτας, 47100 Άρτα, τηλ.:2681050200, και Τμήμα Λογοθεραπείας: 4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ.:2651050712.

 

TEI Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

 1. «Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web»,
 1. «Ανάλυση και Σχεδίαση Λογισμικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου».
 2. «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστικές εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες».

Αρ. Προκήρυξης: 22775 (ΑΔΑ: ΨΗΗΦ46914Γ-9Ο0)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 10/7/2018 ώρα 14.00 μ.μ.

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή 2015-2017», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 7 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη και προγραμματισμός στην τηλεκπαίδευση και στη συντήρηση λειτουργικών συστημάτων του Μεταπτυχιακού. Παραδοτέα · Υποστήριξη και προγραμματισμός του συστήματος της τηλεκπαίδευση του προγράμματος · Λειτουργία, προγραμματισμό και υποστήριξη διακομιστή βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων του προγράμματος · Τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη του έργου Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Κοζάνη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφούς αντικειμένου στην τεχνική υποστήριξη θεμάτων πληροφορικής, εγκατάστασης & συντήρησης λειτουργικών συστημάτων εκπαιδευτικών δομών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Εμπειρία σε αντικείμενα πληροφορικής (ενδεικτικά: διαχείριση τοπικών δικτύων Η/Υ, κατασκευή ιστοσελίδων, PHP, SQL, επίλυση συνηθέστερων τεχνικών προβλημάτων Η/Υ και προβλημάτων λειτουργικών συστημάτων Windows καθώς και εφαρμογών γραφείου)

Αρ. Προκήρυξης: 5663/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΣ6469Β7Κ-ΝΒΨ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 50100) και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 24/07/2018 και ώρα 2:00 μ.μ

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2461056440 (κα. Ιακωβίδου Χρύσα)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα στο Ηράκλειο-Κρήτη αναζητεί υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή στο πεδίο Συσχέτιση νευρωνικής δραστηριότητας με την αντίληψη και την οπτική προσοχή, για απασχόληση με μεταπτυχιακή υποτροφία διάρκειας μέχρι 12 μηνών, στο πλαίσιο επιχορήγησης βιοϊατρικής έρευνας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αντικείμενο έργου

η καταγραφή επεμβατικών νευρωνικών σημάτων και η συσχέτισή τους με παραμέτρους της συμπεριφοράς σε δοκιμασίες οπτικής προσοχής. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι η Επικ. Καθ. Γεωργία Γρηγορίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Δίπλωμα / Πτυχίο o Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Ιατρικής. o Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε πεδίο των Νευροεπιστημών
 2. Γνώσεις o Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γ1/C1 ή ανώτερο)
 3. Εμπειρία o Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή ηλεκτροφυσιολογικών σημάτων με επεμβατικές μεθόδους o Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση νευρωνικών σημάτων σε περιβάλλον Matlab o Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο των Νευροεπιστημών

Αρ. Προκήρυξης: 795 (ΑΔΑ: 78ΓΚ469ΗΚΥ-Μ4Ν)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών υπόψη κ. Μαρίας Παπαδάκη (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ) και στην Καθ. κ. Γεωργία Γρηγορίου (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] r) με θέμα «Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 795/9-7-18», στο μήνυμα να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και συνημμένα όλα τα έγγραφα και απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Tρίτη 24/7/2018, ώρα 16:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Καθ. Γ. Γρηγορίου (τηλ. 2810-394505, [email protected])

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο Κ.Ε. 8914 και τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων φορέων», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την ανάρτησή της έως 31.12.2018 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Αντικείμενο έργου:

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών: 1. Οργάνωση, διατήρηση και ενημέρωση του αρχείου ασθενών 2. Καταχώρηση των στοιχείων και συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων (SPSS) των ασθενών 3. Διεκπεραίωση των συναλλαγών με τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 4. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας διαβητικών ασθενών 5. Συμμετοχή και διεκπεραίωση κλινικών μελετών

Για την ειδικότητα Συνεργάτη ΤΕ Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στη διοικητική υποστήριξη Γραμματείας Κλινικής ή Ιατρείου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία πέραν των 24 μηνών στη διοικητική υποστήριξη Γραμματείας Κλινικής ή Ιατρείου
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

Αρ. Προκήρυξης: 049236/2018 (ΑΔΑ: 68ΩΒ46ΨΖ2Ν-410)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25η Ιουλίου 2018

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13255 και τίτλο «Predictors of sustained off-therapy remission and immunological changes in HBeAgnegative chronic hepatitis B patients who discontinue effective long-term treatment with nucleos(t)ide analogue(s)», το οποίο χρηματοδοτείται από : GILEAD Sciences, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με Δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.

Ειδικότητα: Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη

Πλήθος συνεργατών: Δύο (2) άτομα

Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει. Η σύμβαση εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο σύμβασης:

 • Καταγραφή βασικών δημογραφικών, επιδημιολογικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, όπως γίνεται σε όλους τους ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
 • Συλλογή πρόσθετων στοιχείων που θα αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να εκτιμηθεί πληρέστερα η μακροχρόνια έκβαση των ασθενών αυτών και κατά συνέπεια να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι προγνωστικοί δείκτες διατήρησης της ιολογικής ύφεσης εκτός NAs και οι ανοσολογικές μεταβολές σε ασθενείς με HBeAgαρνητική ΧHB.
 • Καταγραφή η προτεινόμενη παρακολούθηση του κάθε ασθενούς με βάση τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Τόπος παροχής εργασίας: Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Απολυτήριο Λυκείου
 2. Προϋπηρεσία σε Πανεπιστημιακή Κλινική έξι (6) μήνες και άνω.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Αρ. Προκήρυξης: 047322/2018 (ΑΔΑ: ΩΕ7146ΨΖ2Ν-ΒΡΥ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Χρήστου Λαδά 6,

Αθήνα 105 61

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25η Ιουλίου 2018

 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής_Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη 18 ατόμων

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51839/2018/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 2. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Μέχρι πέντε (05) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν

β) Ένας (01) Μηχανικός Α΄τάξης Ε.Ν για το εαρινό εξάμηνο και ελλείψει υποψηφίων Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανικός.

 1. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

α) Ένας (01) Νομικός (για το χειμερινό εξάμηνο)

β) Ένας (01) Κοινωνιολογίας και ελλείψει αυτού πτυχιούχο άλλης Σχολής με ειδίκευση στη Κοινωνιολογία.

γ) Ένας (01) Φυσικός ή Μαθηματικός με ειδίκευση στη μετεωρολογία.

δ) Ένας (01) Αγγλικής Φιλολογίας.

ε) Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική.

στ) Ένας (01) Μαθηματικός.

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i.Ναυτικών Μαθημάτων

α) Μέχρι έξι (06) Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν εκ των οποίων οι δύο μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα:

 1. Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :

α) Ναυτικών Μαθημάτων :

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.
 • Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.
 • Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.
 • Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 1. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής . · Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
 • Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι, πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της. β) Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ζ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Αρ. Προκήρυξης: 2901.2/11/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΚ94653ΠΩ-41Χ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ταχ. Κώδικας 48100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27-07-2018, ημέρα Παρασκευή

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ στα τηλέφωνα 26820-22095-96-97. Αρμόδιοι οι: Αρχ/στης Λ.Σ. ΜΠΡΙΚΟΥ Κατερίνα και Αρχ/στης Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Παρασκευή.

 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής_Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών : Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51858/2018/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό, ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 1. Ναυτικών Μαθημάτων

– Τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν, για τα μαθήματα ειδικότητάς τους.

 1. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

– Ένας (01) Μαθηματικός, για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

– Ένας (01) ειδικότητας πληροφορικής, κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 50/2001, ως ισχύει, για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα:

Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών Μαθημάτων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.
 • Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.
 • Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.
 • Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι, πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της. β) Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ζ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Αρ. Προκήρυξης: 2904.4/02/18 (ΑΔΑ: 67ΗΝ4653ΠΩ-6Τ8)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών ταχυδρομική διεύθυνση Οινούσσες Χίου, Ταχ. Κώδικας 82101.

(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/07/2018, ημέρα Παρασκευή

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών στα τηλέφωνα 2271055209-55710 – Αρμόδιοι οι : Διευθυντής Σχολής Πλοίαρχος Α΄ ΕΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Κυριάκος, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΥΡΙΑΝΙΑΝ Δέσποινα και Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δημήτριος

 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 (Α΄ 195). Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64 – 75 και 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), όπως ισχύουν. Για τη διοικητική και επιστημονική της υποστήριξη, η Αρχή επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις δώδεκα (12) υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ. Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους αποσπασμένους θα αφορούν στην οικονομική, διοικητική, τεχνολογική ή την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής, ανάλογα με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της κάθε θέσης. Οι προοπτικές εξέλιξης των αποσπασμένων θα διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις τους και τις ανάγκες οργανωτικής ανάπτυξης της Αρχής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Για τις τέσσερις (4) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών, ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ΑΕΙ.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικονομική διαχείριση προϋπολογισμού, προμηθειών και δαπανών του δημοσίου ή και σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) διαχείρισης λογισμικού λογιστικής.
 • Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
 1. Για τη μία (1) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Διοικητικών ή Οικονομικών ή Νομικών Επιστημών, ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ΑΕΙ, ή πτυχίου ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο στις Οικονομικές-Διοικητικές ή Νομικές Επιστήμες
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 • Να έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
 1. Για τις δύο (2) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών, ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ΑΕΙ.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής είτε στη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής είτε σε εργασίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής είτε σε διαχείριση βάσεων δεδομένων είτε σε ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) δημιουργίας παρουσιάσεων γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) διαχείρισης λογισμικού.
 • Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής θα συνεκτιμηθεί.

 

 1. Για τις πέντε (5) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ΑΕΙ, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τα αντικείμενα της Αρχής.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε επιστημονική ή διοικητική υποστήριξη σε αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και, ειδικότερα, εμπειρία σε επεξεργασία, ανάλυση και παραγωγή επιστημονικών αναφορών.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων, γ) δημιουργίας παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
 • Να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε άριστο ή/και πολύ καλό επίπεδο Γ2(C2) ή Γ1(C1).
 • Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με τα αντικείμενα της Αρχής θα συνεκτιμηθεί.

Αρ. Προκήρυξης: 5971 (ΑΔΑ: 726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  με την αποστολή, ως συνημμένων, διακριτών αρχείων για τα παραπάνω υπό Γ, 1 και 2, έγγραφα. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 27-07-2018, ώρα 16.00

Πληροφορίες: Γραμματεία, κ. Α. Μπακάρα: 210 9220944, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 11.00 έως 14.00, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Πρόσληψη 7 ατόμων(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.), που εδρεύει στο Κτίριο «ΚΕΡΑΝΗΣ» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς,  Περιφέρειας Αττικής, για την εύρυθμη λειτουργία της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Μονίμων ή ΙΔΑΧ Υπαλλήλων, Εξειδικευμένου Προσωπικού, 3ετούς διάρκειας Υπαλλήλου υπηρεσιακές ανάγκες, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

1ΤΕ Πληροφορικής, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού επιλέγονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της Α.Ε.Π.Π. είναι ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας εκ μέρους της Α.Ε.Π.Π.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2141216 & 213 2141243.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-07-2018 (14.00μ.μ.)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ), (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σε συνέχεια του Α.Π. 4246/13-6-2018 εγγράφου και σύμφωνα με το Α.Π. 4861/04-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

eu-LISA/18/CΑ/FGIV/4.1 Security and Business Continuity Officer (2 posts)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-08-2018 (νέα προθεσμία)

 

 

 


Πηγή